Úvod
ÚVOD
ČIŠTĚNÍ
VLOŽKOVÁNÍ
FRÉZOVÁNÍ
REVIZE
VÝPOČTY
NOVOSTAVBY
MĚŘENÍ EMISÍ


Václav Netík, Rožmitál 35, 550 01 Broumov

telefon:  776 580 934, 776 328 834
  e-mail:  netik.v@atlas.cz


ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ A KOUŘOVODŮ

Lhůty pro čištění, případně kontrolu stavu komínů určuje vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů:
- kotle na plynná paliva - výkon do 50 kW - 2× ročně, nad 50 kW - 4× ročně,
- kotle na tuhá a kapalná paliva - výkon do 50 kW - 6× ročně, nad 50 kW - 4× ročně.
Pravidelné čištění komínů provádíme například ve spolupráci s městskými a obecními úřady
v obci Stárkov, Česká Metuje, Šonov a ve městě Meziměstí, Teplice nad Metují a dalších.

Orientační cena: od 95,- Kč za 1 komín + doprava + DPH

VLOŽKOVÁNÍ KOMÍNŮ

Provádíme vložkování komínů pro všechny druhy spotřebičů na tuhá, kapalná a plynná paliva za použití nejmodernějších materiálů - nerezové a keramické vložky, certifikované a vždy v potřebné kvalitě pro daný spotřebič.
Dle ČSN 73 4201:2002 je používání ohebných hliníkových vložek zakázáno a použití pevných hliníkových vložek omezeno do DN 150 mm a na suchý provoz.

Orientační cena: od 900,- Kč za 1 m (dle průměru vložky a složitosti montáže) + DPH

FRÉZOVÁMÍ KOMÍNŮ

Technologie frézování umožňuje využít stávající komínové šachty i k provozu moderních tepelných spotřebičů.

Komínová fréza je speciální zařízení, které slouží ke zvětšování komínových průduchů při rekonstrukcích domů. Do takto upraveného průduchu pak lze spustit vložku potřebné dimenze. Zařízení se spouští shora do komína a lze jím frézovat jak přímé, tak uhýbané komíny. Vyfrézovat je možné až 1/3 tloušťky stávajícího zdiva. Tím je v naprosté většině případů zajištěno vytvoření dostatečného průřezu pro spuštění vložek a napojení nového spotřebiče.

Technologii frézování lze použít u komínů, které jsou v přiměřeně dobrém technickém stavu, kde frézovaný průduch je průchozí a komínové zdivo je soudržné. Minimální průřez komína, který lze frézovat je 100 mm. Frézuje-li se komínové těleso se sdruženými průduchy, je možné frézovat pouze každý druhý průduch.

Požadavky na zajištění pracoviště pro frézování komínů:
- komín musí být průchozí,
- musí být zajištěn bezpečný přístup k ústí komína,
- všechny prostory v objektu kterými prochází komín musí být po dobu frézování přístupné,
- v případě, že je komín lomený ve větším úhlu je nutné v místě lomu vybourat montážní otvor.

Orientační cena: od 700,- Kč za 1 m + doprava po dohodě + DPH

REVIZE A KONTROLY

Provádíme revize a kontroly spalinových cest, jak výchozí před uvedením spalinové cesty do provozu, tak periodické u stávajících objektů. V případě, že máme se zákazníkem trvalou smlouvu, provádíme prohlídky pravidelně v intervalech, které jsou dány zákonem. Odpadne Vám tak starost o tuto povinnost.
Kominický mistr a revizní technik komínových systémů - Václav Netík - certifikát IVBP Brno č. 102/03.

Orientační cena: od 1000,- Kč za 1 revizní zprávu (větší počet revizí výrazně snižuje cenu) + doprava + DPH

NÁVRHY A VÝPOČTY SPALINOVÝCH CEST

Správný návrh průřezu komína je základem pro následnou dokonalou funkci každého spotřebiče, který je připojen na komín. Rádi Vám navrhneme spalinovou cestu s použitím nejnovějšího počítačového programu pro tepelně-technický výpočet spalinových cest. Následně Vám můžeme nabídnout i dodání včetně materiálu i montáže.

STAVBY NOVÝCH KOMÍNOVÝCH SYSTÉMŮ

Provádíme dodávky a montáže komínových systémů Schiedel, VK Group, Izomat a dalších.
Rádi Vám poradíme při výběru vhodného systému, případně zpracujeme cenovou nabídku.

AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002, O OCHRANĚ OVZDUŠÍ

Tato služba je určena provozovatelům všech malých zdrojů (nevztahuje se na provozovatele malých stacionárních zdrojů umístěných v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci s výjimkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost):
- pro spotřebiče na tuhá paliva 15 - 200 kW,
- pro spotřebiče na kapalná a plynná paliva 11 - 200 kW.
U těchto spotřebičů je povinnost zajistit autorizované měření účinnosti spalování měřením množství vypouštěných látek 1× za dva roky a kontrole spalinových látek v určených termínech. V případě, že máme se zákazníkem trvalou smlouvu, kde se předem dohodneme na finančních podmínkách, provádíme měření a kontroly pravidelně v intervalech, které jsou dány zákonem č. 86/2002 Sb. a vyhláškou MŽP č. 356/2002 Sb. Odpadne Vám tak starost o tuto povinnost.

Orientační cena: 650 - 1250,- Kč za 1 měření (dle počtu měřených zařízení) + doprava po dohodě + DPH

www.kominik.zde.cz